Кафедра Педіатрії №1

Тяжка Олександра Василівна

Професор кафедри педіатрії №1, заслужений лікар України

Доктор медичних наук, вища лікарська категорія з педіатрії

Сфера відповідальності
- Несе відповідальність за всі види діяльності кафедри: підбір кадрів, навчально-методичну, наукову, виховну, організаційну, лікувально-консультативну роботу; забезпечення на кафедрі високих етичних норм поведінки, атмосфери доброзичливості та взаємної поваги у стосунках між працівниками і студентами, а також збереження майна кафедри
- Бере участь у роботі Вченої Ради університету, Медичного факультету №1, циклової методичної комісії.
- Забезпечує необхідні умови для проведення навчального процесу, науково-дослідної та лікувально-консультативної роботи.
- Складає плани роботи кафедри з усіх розділів діяльності та контролює їх виконання.
- Розподіляє педагогічне навантаження і визначає функціональні обов'язки співробітників кафедри, здійснює контроль їх виконання.
- Затверджує індивідуальні плани роботи професорсько-викладацького складу кафедри, контролює їх виконання.
- Керує навчально-методичною роботою співробітників кафедри, контролює ведення ними обліково-звітної навчальної документації відповідно до нормативних вимог.
- Контролює якість проведення навчальних занять викладачами кафедри і здійснює контроль відвідування занять.
- Читає лекції для студентів ІІ-V курсів та інтернів-педіатрів, проводить практичні заняття в окремих групах різних курсів та передекзаменаційні консультації.
- Організовує підсумковий контроль знань, вмінь та практичних навичок студентів.
- Організовує і проводить випускні державні іспити з педіатрії, дитячих інфекційних хвороб, дитячого туберкульозу студентів VI курсу.
- Відповідає за проведення асистентами кафедри виробничої студентської практики
- Бере участь у написанні і підготовці до видання навчальних посібників, підручників, методичних матеріалів, тез так текстів лекцій; рецензує вищенаведені матеріали, що написані професорсько-викладацьким колективом кафедри.
- Керує навчанням аспірантів, клінічних ординаторів, інтернів, магістрів, стажистів, пошукачів наукового ступеня.
- Здійснює керівництво виконанням планової науково-дослідної роботи кафедри, виконанням докторських та кандидатських дисертацій, які виконуються співробітниками кафедри.
- Виконує фрагмент планової науково-дослідної роботи кафедри.
- Проводить наукове керівництво студентським науковим гуртком, що постійно працює на кафедрі і координує підготовку студентів до участі в республіканських олімпіадах та міжнародних студентських олімпіадах і конференціях.
- Бере участь в організації і проведенні науково-практичних конференцій та семінарів для педіатрів медичної служби Південно-Західної Залізниці.
- Приймає участь, як член ради, в роботі апробаційної ради з педіатрії при НМУ
- Приймає участь, як член ради, в роботі спеціалізованої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій.
- Організовує виконання лікувально-діагностичної та консультативної роботи професорсько-викладацьким колективом кафедри на усіх базах кафедри; Особисто проводить лікувально-консультативну роботу на клінічних базах кафедри.
- Проводить консультативний прийом дітей, що були направлені поліклініками міста Києва та дітей з різних регіонів України
- Надає керівництву університету в установленому порядку пропозиції щодо прийому на роботу і звільнення працівників кафедри.
- Несе відповідальність за створення і своєчасне надання навчальному відділу щорічного узагальненого звіту про виконання різних розділів роботи за поточний рік; за наявність на кафедрі переліку обов'язкових документів, затверджених ректором університету, та веденням їх відповідно до нормативних вимог; за достовірність табелювання співробітників кафедри, виконанням ними педагогічного навантаження і надання ними відповідної документації до навчального відділу, бухгалтерії та інших підрозділів університету.
- Працює на громадських засадах в редколегії журналу "Современная педиатрия", "Трибуна"
- Регулярно бере участь в радіопередачах з актуальних питань педіатрії.
Професор Тяжка О.В. закінчила з відзнакою медичний факультет Хабаровського Державного медичного інституту в 1959 році.
На кафедрі педіатрії №1 (до 1994 року це була кафедра педіатрії лікувального факультету) працює з 1969 року, де після закінчення аспірантури працювала асистентом, доцентом, професором кафедри із 1991 року очолює дану кафедру.
Наукові інтереси пов’язані з дитячою гематологією, проблемами імунної недостатності, аномаліями конституції, гастроентерологією.
Кандидатська дисертація захищена на тему "Показники імунітету у дітей при гострому лейкозі і лімфогранульоматозі", докторська - на тему "Тимомегалія у дітей (Клініко-імунологічна характеристика і лікувально-профілактичні заходи)".
Опубліковано 220 наукових праць, 10 патентів на винаходи. Практична діяльність полягає в систематичному проведенні лікувально-консультативної роботи в дитячому стаціонарі і поліклініці, що є основною базою кафедри - Дорожня клінічна лікарня №1 Південно-Західної залізниці